دوره دینامیک سیالات محاسباتی "توصیه های شبیه سازی و رفع خطاهای حلگر CFX در شبیه سازی عددی"

1) معرفی دینامیک سیالات محاسباتی و فرآیند کلی آن، نحوه گسسته سازی معادلات حاکم، آشفتگی و مدل‌های عددی، نحوه مدل‌سازی جریان نزدیک دیوار‌ه، مدلسازی نواحی ساکن و دوار یا متحرک و ... 2) توصیه های شبیه سازی و رفع خطاهای حلگر CFX در شبیه سازی عددی در این گزارش تمامی توصیه های مدلسازی جریان در CFX به تفکیک برای انواع جریان های یک بعدی دوبعدی سه بعدی ..... ونوع شبیه سازی ... انواع خطا های رایج در پنجره حلگر....بازرسی پنجره مانیتورینگ خروجی...